Veronica Ngo

Veronica Ngo

Tiểu sử

Veronica Ngô Thanh Vân is a Vietnamese dancer, singer, actress, and model. She is also known as Veronica Ngo or her initials NTV.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1979-02-26

Nơi Sinh: Tra Vinh, Vietnam

Còn được Biết đến Như: