Tumisho Masha

Tumisho Masha

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1975-08-14

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: