Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian

Tiểu sử

Kourtney Mary Kardashian is an American television personality, socialite, businesswoman and model.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1979-04-18

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: